• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΝΑΣΠΟΡ

  Την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:00 συγκαλούμε Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του ΝΑΣΠΟΡ στην έδρα – γραφεία του Συλλόγου στο Πόρτο Ράφτη...

  Read more
 • Συνεδρίαση Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ

  Η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΑΣΠΟΡ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/03/2019 και ώρα 20:00 στα γραφεία του συλλόγου. Όλα τα μέλη του Συλλόγου είναι...

  Read more
 • Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΑΣΠΟΡ – 22/02/2019

  Την Παρασκευή 22/92/2019 συνεδρίασε το ΔΣ του Ομίλου μας. Τα θέματα συνεδρίασης ήταν τα εξής: 1ο ΘΕΜΑ: Αλλαγή λογιστή 2ο ΘΕΜΑ: Τακτική Γενική Συνέλευση 3ο ΘΕΜΑ: Μείωση συνδρομής...

  Read more
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΝΑΣΠΟΡ

  Η επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΝΑΣΠΟΡ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/02/2019 και ώρα 20:00 στα γραφεία του συλλόγου. Όλα τα μέλη του Συλλόγου είναι...

  Read more
 • Κοπή Πίτας ΝΑΣΠΟΡ

    Το Δ.Σ. του ΝΑΣΠΟΡ σας εύχεται Καλή Χρονιά και σας προσκαλεί στην κοπή της πίτας μας, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, στις 20:00, στο...

  Read more

Κανονισμοί

Ο Εσωτερικός Κανονισμός μας

Αγαπητοί φίλοι,

Ο εσωτερικός κανονισμός που ακολουθεί, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μελών του ΝΑΣΠΟΡ στις 17/01/2010.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΝΑΣΠΟΡ.

 ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ
1     Ο παρών εσωτερικός κανονισμός βασίζεται στα άρθρα 4, 6, 28 και 34 του καταστατικού του ΝΑΣΠΟΡ, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Πόρτο Ράφτη στις 17/01/2010. Ως  σκοπό του έχει την συμπλήρωση και την επίλυση των ασαφειών καθώς και την εξειδίκευση των κανόνων ομαλής λειτουργίας του Ομίλου.

2     Βασική επιδίωξη του παρόντος είναι να διευκολύνει τις σχέσεις των μελών, την απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου και την πρόληψη της δημιουργίας προβλημάτων για το μέλλον.

3     Ο παρών εσωτερικός κανονισμός ισχύει για τα μέλη και τους αθλητές του Ομίλου.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΓΕΝΙΚΑ

1     Οι αποφάσεις της Γ.Σ., του Δ.Σ. και των Επιτροπών του Ομίλου είναι δεσμευτικές για τα Μέλη και αθλητές.

 

2     Η σφραγίδα του Συλλόγου μπορεί να είναι και στρογγυλή, φέρει δε το έμβλημα και την επωνυμία του Ομίλου στα ελληνικά ή αγγλικά και το έτος ιδρύσεώς του. Η αναγραφή της έδρας και του ΑΦΜ του Ομίλου δεν είναι υποχρεωτική στην στρογγυλή σφραγίδα του Ομίλου, όταν το σφραγιζόμενο έγγραφο δεν είναι οικονομικού περιεχομένου.

3     Οι εκδόσεις που πραγματοποιούνται με έξοδα του Ομίλου, ανήκουν στην ιδιοκτησία του Ομίλου καθώς και τα αντίστοιχα πνευματικά δικαιώματα.

4     Ο Γενικός Γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. μπορεί να υπογράφει τα αθλητικά δελτία, όταν αυτό προβλέπεται από τα έγγραφα της αντίστοιχης Ομοσπονδίας. Το παρόν δεν αποτελεί παράβαση του καταστατικού (άρθρο 16, παρ. 4), αλλά εναρμόνιση λειτουργίας του Ομίλου προς τις οδηγίες της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας.

5     Βασικός κανόνας λειτουργίας του Ομίλου όσον αφορά στις σχέσεις των μελών του είναι η αλληλογνωριμία, ο αλληλοσεβασμός και η από κοινού προαγωγή των αθλημάτων που έχουν σχέση με τη θάλασσα, ταυτόχρονα δε, βασική επιδίωξη, είναι η πραγματοποίηση των σκοπών που προβλέπει το καταστατικό του Ομίλου.

6     Τα μέλη και οι αθλητές πρέπει να συμπεριφέρονται προς τον Όμιλο και μεταξύ τους με ευπρέπεια, ευγένεια και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια ή πράξη ή ακόμα και έκφραση που μπορεί να επιφέρει ενόχληση σε άλλο μέλος. Τα μέλη και οι αθλητές πρέπει να προσφέρουν, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, κάθε δυνατή βοήθεια στον Όμιλο, όταν τους ζητηθεί από το Δ.Σ. ή οποτεδήποτε κρίνουν μόνοι τους ότι μπορούν να προσφέρουν.

7   Τα μέλη που συνοδεύουν στους χώρους του Ομίλου άτομα μη μέλη (συγγενείς ή φίλους) είναι υπεύθυνα για οποιεσδήποτε πράξεις ή ενέργειες αυτών που αντιβαίνουν στον εσωτερικό κανονισμό.

8     Δεν επιτρέπεται στα μέλη να χρησιμοποιούν τα μέσα του Ομίλου χωρίς την έγκριση του Ομίλου.

9   Τα μέλη οφείλουν να ελέγχουν για την ακρίβειά τους, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, τα στοιχεία που έχει δώσει  στην Γραμματεία του Ομίλου και να ενημερώνουν την Γραμματεία σε περίπτωση λάθους ή αλλαγής. Εάν υπάρξουν αλλαγές στοιχείων, η ενημέρωση της Γραμματείας θα πρέπει να είναι άμεση.

10    Κάθε μέλος, οφείλει να γνωρίζει τους κανονισμούς, το καταστατικό του Ομίλου και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων του Δ.Σ.

11    Όλα τα μέλη οφείλουν να ενημερώνονται για την πορεία και τις δραστηριότητες του Ομίλου και να μετέχουν στις εκδηλώσεις του.

12    Ανακοινώσεις και προσκλήσεις που αναρτώνται είτε στον πίνακα ανακοινώσεων του Ομίλου, είτε στην ιστοσελίδα του Ομίλου, είτε σε εμφανές σημείο των γραφείων του Ομίλου, θεωρούνται νόμιμα γνωστοποιηθείσες.

13    Σε περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς αθλητή προς άλλο αθλητή ή προς τον προπονητή ή προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή προς άλλο μέλος του Ομίλου, μπορεί να επιφέρει από απλή επίπληξη μέχρι και τη άμεση διαγραφή του από τον Όμιλο με απόφαση του Δ.Σ..

14    Τα μέλη και οι αθλητές του Ομίλου οφείλουν να συμμορφώνονται προς το καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ειδικές κατά καιρούς εκδιδόμενες εγκυκλίους.

15    Η μη τήρηση, του παρόντος Κανονισμού και των ανωτέρω αποφάσεων, αντιμετωπίζεται με κυρώσεις από το Δ.Σ. και την Γ.Σ. βάσει του Καταστατικού του Ομίλου.

16    Η πειθαρχική επιτροπή μπορεί να επιβάλλει κατόπιν κλήσεως του παρεκτρεπόμενου σε απολογία, ποινή:

16.1       Απλής επίπληξης.

16.2       Αναστολή ιδιότητας μέλους ή αθλητού, από ένα μήνα έως την επόμενη Γενική Συνέλευση.

16.3       Το τιμωρηθέν μέλος ή αθλητής έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης της πειθαρχικής επιτροπής ενώπιον της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης, της οποίας η απόφαση είναι τελεσίδικη.

16.4       Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων, το Δ.Σ. ενεργεί με βάση το καταστατικό για την διαγραφή του.

17    Προκειμένου για σοβαρά θέματα κάθε μέλος πρέπει να απευθύνεται προς το Δ.Σ. το οποίο οφείλει να απαντήσει εγγράφως και εντός 30 ημερών αφ’ ότου έλαβε εγγράφως γνώση.

18    Τα μέλη και οι αθλητές οφείλουν να μην προβαίνουν σε ενέργειες που δυνατόν να δημιουργούν νομικές ή οικονομικές συνέπειες ή δεσμεύσεις για τον Όμιλο, χωρίς την ενημέρωση και έγκριση από το ΔΣ ή την ΓΣ του Ομίλου.

19    Σε επείγουσες διαδικασίες και για οποιοδήποτε θέμα θα λαμβάνονται αποφάσεις από την εκτελεστική επιτροπή, όπως το καταστατικό μας προβλέπει.

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ

1     Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται από όλα τα μέλη και τους αθλητές.

2     Μέλος ή αθλητής που προκαλεί φθορές, παραβιάσεις θυρών, αλλαγές στην κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ομίλου, πέραν της αποκαταστάσεως την οποία οφείλει να πραγματοποιήσει με έξοδά του, αντιμετωπίζει και τις ποινές από την απλή επίπληξη, προσωρινό αποκλεισμό από αγώνες, προπονήσεις έως και την οριστικής διαγραφή, όπως ορίζει και το καταστατικό του ΝΑΣΠΟΡ.

2.1         Της περιπτώσεως αυτής εξαιρούνται οι αθλητές για τις φυσιολογικές φθορές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή αγώνων, οπότε οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ή αποφυγή φθορών.

3     Τα μέλη και οι αθλητές οφείλουν, με δική τους ευθύνη, να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και ευπρεπείς, να συμπεριφέρονται με τρόπο που αρμόζει στην αθλητική τους ιδιότητα, να σέβονται τους συναθλητές τους και να τηρούν απόλυτα τις οδηγίες του εκπαιδευτή ή προπονητή τους, του αρμόδιου εφόρου και του αρχηγού της αποστολής στις εκτός έδρας μετακινήσεις τους.

4     Δεν επιτρέπεται σε οποιοδήποτε μέλος ή αθλητή να χρησιμοποιεί τα αθλητικά σκάφη, σκάφη συνοδείας του Ομίλου, αυτοκίνητα, ή κάθε κινητή περιουσία του ομίλου εκτός αν του έχει δοθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο έφορο.

5     Δεν επιτρέπεται στα μέλη και τους αθλητές να παίρνουν εξαρτήματα από άλλα σκάφη ή από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, προς συμπλήρωση του εξοπλισμού του σκάφους τους ή των ιδίων, παρά μόνο με εντολή ή άδεια του προπονητή και μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης. Κάθε υλικό θεωρείται «χρεωμένο», την ώρα της προπόνησης ή του αγώνα, στον αθλητή που το χρησιμοποιεί, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απώλεια οποιουδήποτε εξαρτήματος. Εξαρτήματα που έχουν φθαρεί αντικαθίστανται μόνο με παράδοση του παλαιού στον προπονητή ή στον αρμόδιο έφορο.

6     Οποιοδήποτε πρόβλημα έχουν οι αθλητές μπορούν να το συζητούν με τον προπονητή ή τον αρμόδιο έφορο, ο οποίος εισηγείται στον γενικό έφορο για τη λύση του. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του στο Δ.Σ. είναι δυνατόν να παρίστανται και οι ίδιοι οι αθλητές, προκειμένου να υποστηρίξουν την κατά τη γνώμη τους προσφορότερη λύση.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όλα τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες του Ομίλου όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

1     Παρουσία και ενεργός συμμετοχή στη διοργάνωσή τους.

2     Προσωπική εργασία προς όφελος του Ομίλου.

3     Συμμετοχή στις διάφορες επιτροπές του Ομίλου και διάθεσης των σκαφών τους για τους αγώνες του ομίλου.

3.1         Ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοικτής θάλασσας:

3.1.1     Τα μέλη μετά σκάφους θα πρέπει να συμμετέχουν με το σκάφος τους ή να το διαθέτουν, πραγματοποιώντας το προβλεπόμενο πλήθος των ιστιοδρομιών (κατ’ ελάχιστον) όπως αυτές ορίζονται από την Ε.Ι.Ο. για τον χαρακτηρισμό του σκάφους τους ως ναυταθλητικού.

3.1.2     Η συμμετοχή τους σε αγώνες που διοργανώνει ο Όμιλος είναι υποχρεωτική.

3.2         Σκάφη συνοδείας ναυταθλητικών εκδηλώσεων:

3.2.1     Είναι στη διάθεση του ομίλου με τον κυβερνήτη τους, για την υποστήριξη αγώνων που διοργανώνει ο Όμιλος.

3.2.2     Λειτουργούν ως σκάφη επιτροπής εκκίνησης, τερματισμού, παρακολούθησης αγώνα, στησίματος στίβου και τις λοιπές ανάγκες για την άρτια διοργάνωση του αγώνα.

3.2.3     Χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου εφόρου Λιμένα ή Αθλητισμού.

3.2.4     Τα καύσιμα που αφορούν τα σκάφη συνοδείας, βαρύνουν τον Όμιλο, ενώ λοιπά έξοδα ή ζημιές βαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους.

4    Οι δραστηριότητες των μελών μνημονεύονται στα εκάστοτε πρακτικά του Δ.Σ. και στο τέλος της χρονιάς συνεκτιμώνται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Δραστηριότητας του Ομίλου.

5     Οι σχολές του Ομίλου, παρέχουν υπηρεσίες προς τα μέλη και τους αθλητές του Ομίλου, στα πλαίσια του άρθρου 2 του καταστατικού.

6     Ιδρύεται σχολή ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας από τον ΝΑΣΠΟΡ μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. υπό την εποπτεία και την παρακολούθηση του εφόρου Αθλητισμού του Ομίλου.

7     Απαγορεύεται η λειτουργία άλλης σχολής ανοικτής θάλασσας παράλληλης με αυτή του Ομίλου από άλλο μέλος ή μη του Ομίλου στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, χωρίς έγκριση του Δ.Σ..

8     Δημιουργείται πενταμελής τεχνική επιτροπή ανοικτής θάλασσας, η οποία ασχολείται με το άθλημα της Ιστιοπλοΐας και τους αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας. Η επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωσή τους, τηρεί αρχείο/μητρώο αθλητών, αρχείο σκαφών με τις δραστηριότητές τους, πλήρες αρχείο αγώνων ανοικτής θάλασσας και αγώνων κλάσης που διοργανώνει ο Όμιλος, επιμελείται της εκδόσεως των αθλητικών ταυτοτήτων, της διενέργειας μετεγγραφών, των αθλητικών διοργανώσεων, απονομών αγώνων, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κλπ. Επικεφαλής της επιτροπής είναι ο εκάστοτε έφορος Ανοικτής Θάλασσας.

9     Δημιουργείται πενταμελής τεχνική επιτροπή ιστιοπλοΐας σανίδας (windsurfing ή RS:X) η οποία θα ασχολείται με το άθλημα της Ιστιοσανίδας (δραστηριότητα και μητρώο αθλητών – προπονητές – αθλητικές εγκαταστάσεις – μετακινήσεις αθλητών εκτός έδρας – μεταγραφές αθλητών – αγορές αγωνιστικών σκαφών και υλικού – σεμινάρια – παρουσιάσεις – διοργανώσεις αγώνων – διεξαγωγή αγώνων, κλπ), σε βοήθεια του εφόρου RS:X.

10    Οι αθλητές υποβάλλονται υποχρεωτικά ανά έτος σε ιατρικές εξετάσεις από αθλίατρο ή παθολόγο και εάν είναι ικανοποιητικές στο να επιτρέπουν στον αθλητή τη συνέχιση της εκπαίδευσης, των προπονήσεων ή των αγώνων τίθεται η ένδειξη «υγιής, δύναται να αθληθεί» και η σφραγίδα του γιατρού στον ειδικό προς τούτο χώρο του αθλητικού δελτίου/ταυτότητας.

11    Αθλητής χωρίς ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ, που να αναφέρει την ένδειξη «Υγιής, δύναται να αθληθεί», απαγορεύεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα του Ομίλου (εκπαιδευτική, προπονητική, αγωνιστική). Την ευθύνη μη συμμόρφωσης φέρει πρωτίστως ο ίδιος και εν συνεχεία ο κυβερνήτης ή ιδιοκτήτης του σκάφους στο οποίο επιβαίνει ο εν λόγω αθλητής και ο έφορος αθλητισμού.

12    Οι κυβερνήτες Ιστιοπλοϊκών, έχουν το δικαίωμα επιλογής αθλητών για πλήρωμα του σκάφους των κατά την διάρκεια των αγώνων από την ετήσια λίστα πληρωμάτων που προβλέπεται από το άρθρο 7, παρ. 10.4 του παρόντος κανονισμού.

12.1       Σε περίπτωση που κυβερνήτης, επιθυμεί ως πλήρωμα άτομο ή άτομα που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω λίστα, θα πρέπει να ζητηθεί και να δοθεί έγκριση από τον έφορο αθλητισμού για τον συγκεκριμένο αγώνα και ο έφορος αθλητισμού θα πρέπει να εισηγηθεί στο Δ.Σ. τρόπο οριστικής επιλύσεως του προβλήματος που αντιμετώπισε.

13    Δημιουργείται τριμελής επιτροπή δραστηριότητας η οποία εποπτεύεται από τον Αντιπρόεδρο του Ομίλου.

13.1       Τηρεί αρχείο δραστηριότητας των μελών και των αθλητών.

13.2       Εισηγείται προς το Δ.Σ. για τη συμμετοχή των μελών στις δραστηριότητες του Ομίλου.

13.3       Την επιτροπή αυτή απαρτίζουν τα τρία πρώτα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. που έχουν προκύψει από τις αρχαιρεσίες αναδείξεως μελών του Δ.Σ., εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη συμμετοχής τους σ’ αυτό.

13.4       Εάν αναπληρωματικά μέλη δεν δέχονται ή δεν υπάρχουν, τότε η επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. από άλλα μέλη του ομίλου.

13.5       Στην επιτροπή αυτή δεν μπορούν να μετέχουν:

13.5.1  ενεργά ή παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ., πλην του Αντιπροέδρου,

13.5.2  αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. που δεν απεδέχθησαν τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους οφείλει:

1     Να συντηρεί επιμελώς το σκάφος του, ώστε να είναι αξιόπλοο, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα παρακείμενα σκάφη και να αποφεύγει τη ρύπανση του λιμένος και του πέριξ χερσαίου χώρου. Για τυχόν ακούσιες ζημιές ή ρύπανση, υπεύθυνος απέναντι του Ομίλου και κάθε τρίτου είναι ο ιδιοκτήτης του σκάφους που τα προκαλεί.

2     Να πρυμνοδετεί το σκάφος του στην προκαθορισμένη από το Λιμενικό Ταμείο θέση, μέσα στα εκάστοτε προκαθορισμένα χρονικά όρια και πάντως όχι αργότερα από τις 30 Μαΐου και να ενημερώνει τον έφορο Λιμένα.

3     Με την καθέλκυση του σκάφους του, να παραλαμβάνει το σημαιάκι του Ομίλου από τον Έφορο Λιμένα και να το τοποθετεί σε εμφανή θέση στο σκάφος του.

4     Να έχει το σκάφος του ασφαλισμένο σύμφωνα με το Νόμο.

5     Να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον κατάλογο της Άδειας Εκτελέσεως Πλόων.

6     Να τηρεί τον κανονισμό Λιμένος και τις εγκυκλίους του Λιμεναρχείου κυρίως σχετικά με το όριο ταχύτητας εισόδου – εξόδου από το λιμάνι κ.λ.π.

7     Να τοποθετεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στο σκάφος του μπαλόνια δεξιά-αριστερά ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους του, όχι όμως λιγότερα των 3 σε κάθε πλευρά.

8     Να ελέγχει τακτικά το ρεμέτζο/αγκυροβόλιο του σκάφους του.

9     Να φροντίζει ώστε το ρεμέτζο/αγκυροβόλιο και η τοποθέτηση της σημαδούρας του να μην ενοχλούν τα διπλανά του σκάφη.

10    Να βρίσκεται στο λιμάνι σε περίπτωση κακοκαιρίας και να φροντίζει για την ασφάλεια του σκάφους του.

11    Να βοηθά κάθε σκάφος που κινδυνεύει και ειδικότερα τα σκάφη μελών του Ομίλου χωρίς καμία απαίτηση και να ακούει και επικοινωνεί όταν πλέει εκτός λιμένα Πόρτο-Ράφτη στο κανάλι 69, όπου θα συντονίζονται όλα τα σκάφη του ΝΑΣΠΟΡ. Στην επικοινωνία να χρησιμοποιεί τον κωδικό που του έχει δοθεί για την είσοδό του στην “περιοχή μελών” της ιστοσελίδας www.naspor.gr για την αναγνώρισή του από τα υπόλοιπα μέλη.

12    Να μην ρυπαίνει την θάλασσα και το λιμάνι.

13    Να κάνει λογική χρήση του νερού.

14    Να μην παρκάρει το αυτοκίνητο του μέσα στο λιμάνι. Η είσοδος οχήματος επιτρέπεται μόνο για εφοδιασμό σκάφους ή φόρτο-εκφόρτωση βαρέως αντικειμένου.

15    Αν κάποιο σκάφος απουσιάζει για αρκετό χρονικό διάστημα (πέραν των πέντε ημερών), ο ιδιοκτήτης οφείλει να το γνωρίσει στον έφορο λιμένος και απόντος αυτού σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., ώστε η θέση του να δύναται να διατεθεί κατά το χρόνο της απουσίας του για τη φιλοξενία σκαφών που ανήκουν σε μέλη του Ομίλου και μόνο.

16    Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, πλην της αποκατάστασης των ζημιών στα ρεμέτζα του, την οποία οφείλει να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου σκάφους.

17    Την έκτη ημέρα απουσίας, τους σκάφους για το οποίο δεν είχε ειδοποιηθεί ο έφορος λιμένος ή άλλο μέλος του Δ.Σ., ο Όμιλος μπορεί να φιλοξενήσει στη θέση του άλλο σκάφος, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη που απουσιάζει.

18    Η επιστροφή σκάφους που απουσιάζει γίνεται μετά από προειδοποίηση δύο ημερών προς τον έφορο λιμένος, ώστε να απομακρυνθεί τυχόν φιλοξενούμενο σκάφος.

19    Ο ιδιοκτήτης του φιλοξενούμενου σκάφους, αποδεχόμενος την φιλοξενία, αποδέχεται αυτόματα ακόμα και αν δεν δηλωθεί εγγράφως και εξουσιοδοτεί υπεύθυνα τον έφορο λιμένος ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. ή του ομίλου να απομακρύνει το σκάφος του από τη θέση φιλοξενίας, αν επιστρέψει το σκάφος στο οποίο ανήκει η θέση.

20    Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση οποιουδήποτε αντικειμένου του σκάφους στους προβλήτες. Κάθε αντικείμενο που κατά παράβαση του παρόντος εγκαταλείπεται, θα απομακρύνεται με φροντίδα του εφόρου λιμένος και δαπάνες του εγκαταλείψαντος.

21    Οι ιδιοκτήτες σκαφών οφείλουν να διευκολύνουν τον Όμιλο, εάν παραστεί ανάγκη, για προσωρινή απομάκρυνση των σκαφών τους, για αθλητικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις του ομίλου (π.χ. διοργανώσεις αγώνων κ.λ.π.).

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που ο Σύλλογος αποκτήσει παραχώρηση χρήσης λιμένος ή ιδιόκτητα σημεία πρυμνοδέτησης, τα μέλη του θα πρυμνοδετούν με βάση τα ακόλουθα:

1     Ιδιοκτήτης στον οποίο παραχωρείται θέση ελλιμενισμού στο λιμάνι του Ομίλου υποχρεούται να εξοφλεί μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις κάθε φύσης οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Όμιλο, οι οποίες απορρέουν τόσο από την ιδιότητα του σαν μέλος όσο και από τη χρήση της θέσης, της προβλήτας και για τις παρεχόμενες από τον Όμιλο υπηρεσίες. Οι επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών θα είναι ανάλογες των πραγματικών δαπανών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι παραχωρούμενες θέσεις ελλιμενισμού σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. δεν είναι μεταβιβάσιμες.

2     Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκριθεί από το Δ.Σ., σε οποιονδήποτε ζητήσει, την παραχώρηση θέσης στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ομίλου, είναι ο αιτών ιδιοκτήτης σκάφους να είναι μέλος μετά σκάφους του ΝΑΣΠΟΡ, το σκάφος θα πρέπει να φέρει σημαία σύμφωνα με τον κανονισμό λιμένος, να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του (έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, αριθμό νηολογίου, ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και όσα ακόμη απαιτούνται, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του Δ.Σ., ώστε να αποδεικνύεται η άμεση προσωπική και κύρια σχέση του με το εν λόγω σκάφος.

3     Εάν με κάποιο τρόπο διαπιστωθεί κατά την πορεία, διαφοροποίηση των συνθηκών και προϋποθέσεων βάση των οποίων το Δ.Σ. έκρινε σκόπιμο να δεχθεί αυτή την άμεση σχέση μέλους – σκάφους, τότε, δεν θα ανανεώνεται η παραμονή στις εγκαταστάσεις του ομίλου μετά τη διαφοροποίηση αυτή.

4     Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί όλοι οι συνιδιοκτήτες να είναι μέλη μετά σκάφους του ομίλου.

5     Για την παραμονή σκάφους στις εγκαταστάσεις του ομίλου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του να μην έχει χάσει την ιδιότητα του μέλους μετά σκάφους.

6     Προηγείται παντός άλλου η παραχώρηση θέσης για σκάφη που:

6.1         αποκτά ο Όμιλος με αγορά ή δωρεά,

6.2         παραχωρούνται στον Όμιλο για τις ναυταθλητικές δραστηριότητές του,

6.3         χρησιμοποιούνται για τις σχολές ιστιοπλοΐας του ΝΑΣΠΟΡ και

6.4         σε περίπτωση όλων των άλλων σκαφών, η αρχαιότητα του μέλους ιδιοκτήτη, αποδεικνυόμενη από τον αριθμό μητρώου του στον Όμιλο.

6.5         Μέλος που επανειλημμένα και παρά τις εκκλήσεις του Δ.Σ. για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ομίλου, έχει αρνηθεί να συμμετάσχει ή έχει αδιαφορήσει, δυνατόν να χάσει το δικαίωμα προτεραιότητας στην πρυμνοδέτηση με αιτιολογημένη πρόταση της επιτροπής δραστηριότητας και απόφαση του Δ.Σ..

6.6         Μεταξύ δύο μελών με την ίδια κατ’ εκτίμηση δραστηριότητα προηγείται το αρχαιότερο, με απόφαση του Δ.Σ.

7     Ως προς την ακριβή θέση πρόσδεσης λαμβάνεται υπόψη το είδος και το μέγεθος του σκάφους, καθώς και η συχνότητα χρήσης του (εκτός ανωτέρας βίας) από τον ιδιοκτήτη – μέλος.

8     Η παραμονή κάθε σκάφους στο θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο του ομίλου ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος κάθε χρόνου, για κάθε μέλος εκτός εάν αυτή απορριφθεί με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., που συνεδριάζει σε έκτακτη συνεδρίαση μέσα στο 2ο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους μετά από ενημέρωση της επιτροπής δραστηριότητας.

9     Η αυτόματη αυτή ανανέωση γίνεται εφόσον το μέλος έχει επιδείξει συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ομίλου κατά την τελευταία πλήρη αθλητική περίοδο.

10    Το μέλος, εφόσον έχει αντίρρηση, δύναται να προσφύγει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στις αρχές του έτους, η απόφαση της οποίας είναι τελεσίδικη για την αμφισβητούμενη ανανέωση. Στο υπό κρίση χρονικό διάστημα το σκάφος παραμένει στη θέση του.

11    Ρητά αναφέρεται ότι βασική και πρωταρχική προϋπόθεση για την ανανέωση του αυτή είναι:

11.1       Το μέλος να έχει τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο για το έτος ελλιμενισμού που λήγει.

11.2       Να προσκομίσει στον έφορο λιμένος εντός του 1ου 15νθημέρου του Δεκεμβρίου τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων του σκάφους (έγγραφο εθνικότητας, πρωτόκολλο επιθεώρησης, κλπ).

12    Τα σκάφη και οι ιδιοκτήτες τους θα αξιολογούνται και θα κρίνονται για την παραμονή του σκάφους στη θέση του ή όχι με τα παρακάτω κριτήρια.

12.1       Τη συμμετοχή – εάν πρόκειται για ναυταθλητικό σκάφος – στα 2/3 του αγωνιστικού προγράμματος του Ομίλου κατ’ ελάχιστον.

12.2       Την ενεργή παρουσία του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών στην εν γένει ζωή του Ομίλου, τις εκδηλώσεις και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του.

12.3       Την μέριμνα για τον ασφαλή ελλιμενισμό του σκάφους.

13    Εναλλαγή θέσεων μπορεί να γίνει μεταξύ δύο μελών κατόπιν κοινής συμφωνίας και μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Ομίλου και έγκρισής της από αυτό. Επίσης, μετά από εντολή του Δ.Σ. του Ομίλου γίνεται εναλλαγή θέσης μεταξύ δύο μελών, με έξοδα του Ομίλου, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τη λειτουργία του Ομίλου. Η εναλλαγή γίνεται με την παρουσία των ενδιαφερόμενων μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΜΙΛΟΥ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1     Οι συνδρομές των μελών με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, είναι δύο κατηγοριών:

1.1         Συνδρομή μέλους

1.2         Συνδρομή μέλους μετά σκάφους

2     Το ύψος της ετήσιας συνδρομής, του εφ’ άπαξ δικαιώματος εγγραφής και των εκτάκτων εισφορών, καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση και αυτές καταβάλλονται για την οικονομική ενίσχυση του Ομίλου, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στους σκοπούς του.

3     Η εφάπαξ καταβολή του δικαιώματος εγγραφής νέου μέλους, αφορά στη συμμετοχή του νέου μέλους στην υπάρχουσα υποδομή του Ομίλου, την οποία και θα χρησιμοποιήσει προς όφελός του.

4     Κάθε μέλος οφείλει να πληρώνει προκαταβολικά την ετήσια συνδρομή του και (όποια άλλη οικονομική του υποχρέωση), όπως αυτή καθορίζεται από την Γ.Σ., μέχρι την 28ηΦεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Το Δ.Σ. δεν μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή πέραν του ενός μηνός.

5     Τα χρήματα παραλαμβάνει ο Ταμίας του Ομίλου ή εάν αυτός κωλύεται οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. και παραδίδεται πάντα απόδειξη στον καταβάλλοντα, στην οποία ο παραλαβών καταχωρεί ολογράφως το όνομά του. Ο παραλαβών αποδίδει ιδιοχείρως τα χρήματα στον Ταμία και παίρνει από τον Ταμία ενυπόγραφη βεβαίωση παράδοσης. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως δικαιώνεται όποιος έχει απόδειξη.

6     Τα οικονομικά του Ομίλου (λεπτομερώς έσοδα-έξοδα) θα αναρτώνται ανά δίμηνο στην περιοχή των μελών της ιστοσελίδας του Ομίλου με ευθύνη του Ταμία.

7     Σε περίπτωση που η συνδρομή δεν καταβληθεί εντός της ορισθείσης ημερομηνίας, το μέλος χάνει τα δικαιώματά του και παύουν να του παρέχονται οι υπηρεσίες του Ομίλου.

8     Η απώλεια της ιδιότητας μέλους για οικονομικές εκκρεμότητες και η διαγραφή του από τα μητρώα του Ομίλου, γίνεται μετά από υποχρεωτική εισήγηση του Δ.Σ. στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το μέλος μπορεί να άρει την οικονομική του εκκρεμότητα και τις συνέπειες αυτής, ακόμα και την ημέρα της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, αλλά πάντα πριν από την έναρξη αυτής.

9     Ειδικότερα, καινούργια μέλη που εγγράφονται στον Όμιλο μετά την 01η Σεπτεμβρίου, καταβάλλουν το μισό της ετήσιας συνδρομής που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

10    Οι αθλητές οφείλουν να συμβάλλουν οικονομικά και με προσωπική εργασία στην κοινή προσπάθεια λειτουργίας και ανάπτυξης του Ομίλου, αναλαμβάνοντας δράσεις στις ναυταθλητικές δραστηριότητές του.

10.1       Η οικονομική ενίσχυση που προσφέρουν οι αθλητές προς τον Όμιλο, διατίθεται αποκλειστικά για ναυταθλητικούς σκοπούς.

10.2       Το ύψος της ελάχιστης ετήσιας συμβολής των αθλητών, ορίζεται κάθε έτος από την Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Ταμία.

10.3       Οι προθεσμίες καταβολής για τους αθλητές, είναι οι ίδιες με τα υπόλοιπα μέλη.

10.4       Με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εισάγονται στην ετήσια λίστα επιλογής πληρωμάτων για προπονήσεις και αγώνες ανοικτής θαλάσσης.

11    Τα μέλη και τα μέλη μετά σκάφους, μπορούν να είναι και αθλητές Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

 

Εκ του ΔΣ του ΝΑΣΠΟΡ
(Τελευταία ενημέρωση: 17/01/2010)

 • Ο παρών εσωτερικός κανονισμός, καθαρογράφτηκε στις 18/01/2010.
 • Υπεγράφη από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης στις 20/01/2010 και
 • Τέθηκε σε ισχύ από τις 20/01/2010 που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΝΑΣΠΟΡ.