Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ»

Άρθρο 1: Ίδρυση – Επωνυμία -Έδρα – Σφραγίδα – Σημαία

 

 1. Ιδρύεται Ναυταθλητικός Σύλλογος ιδιοκτητών ερασιτεχνικών σκαφών, με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» και με συντομογραφία ΝΑΣΠΟΡ.
 2. Για τις διεθνείς σχέσεις του, ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία του σε ελεύθερη μετάφραση με τις λέξεις της Αγγλικής γλώσσας «Nautical Sports Club  Porto Rafti» και με συντομογραφία «Na S Po R».
 3. Έδρα του Συλλόγου είναι ο λιμενίσκος του Αγ.  Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
 4. Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι ορθογώνιου παραλληλόγραμμου σχήματος, όπου αναγράφεται η επωνυμία, η έδρα και το ΑΦΜ του.
 5. Ο Σύλλογος έχει δική του Σημαία και Λάβαρα τα οποία φέρουν τα εμβλήματα του Συλλόγου. Η μορφή της Σημαίας και των Λαβάρων, τα χρώματα τους, οι λέξεις, οι απεικονίσεις κλπ θα καθορισθούν με απόφαση των μελών του Συλλόγου στην 1η Γενική Συνέλευση.
 6. Η σημαία, η σφραγίδα και τα λάβαρα μπορούν να τροποποιούνται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και έγκριση από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ).

 

Άρθρο 2: Σκοπός – Μέσα επίτευξης του σκοπού – Αυτοτέλεια

Α  Σκοπός

 

 1. Η προαγωγή, διεκδίκηση και διασφάλιση των ναυταθλητικών, κοινωνικών και οικονομικών ενδιαφερόντων και συμφερόντων των μελών του.
 2. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των κάτωθι αθλημάτων:

α.  Αθλητική Αλιεία,

β.  Υποβρύχιες Δραστηριότητες,

γ.  Τεχνική Κολύμβηση,

δ.  Ιστιοπλοΐα,

ε.   Θαλάσσιο Σκι,

στ. Κολύμβηση,

ζ.   Υδατοσφαίριση,

η.   Καλλιτεχνική Κολύμβηση.

Θ.  Η διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους των αντίστοιχων Ομοσπονδιών και πάντα βάση του Ν 2725/99 και των τροποποιήσεών του.

 1. Η δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών, αθλητικών και λοιπών σχέσεων μεταξύ των μελών του.
 2. Η περαιτέρω καλλιέργεια του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του.
 3. Η συνεργασία με παρεμφερή σωματεία της ίδιας ή άλλων περιοχών.
 4. Η επιμόρφωση των μελών του και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, σχετικά με :

α.  την κολύμβηση,

β.  την ναυαγοσωστική,

γ.  την ναυσιπλοΐα,

δ.  την παροχή Πρώτων Βοηθειών,

ε.  την παροχή επιθαλάσσιας βοήθειας προς σκάφη του Συλλόγου ή μη, που την

χρειάζονται και την ζητούν,

στ. την προστασία των του Λιμένα Π  Ράφτη από την ρύπανση,

ζ.  την προστασία της υποθαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας.

 1. Η διαδικασία τροποποίησης του παρόντος άρθρου με ίδρυση νέων κλάδων ή δραστηριοτήτων ή αντιστοίχως κατάργηση των υφισταμένων, θα πραγματοποιείται μετά από εισήγηση του ΔΣ  και έγκριση της ΓΣ.

 

Β  Μέσα επίτευξης του σκοπού

 1. Με την παράσταση και υποβολή υπομνημάτων προς κάθε αρμόδια Αρχή καθώς και την διενέργεια όλων των απαραίτητων κατά την κρίση του ΔΣ  για την επίτευξη των διεκδικήσεων του Συλλόγου, εντός πάντοτε των πλαισίων των νόμων και των σκοπών του παρόντος.
 2. Με την διοργάνωση, διεξαγωγή και συμμετοχή σε κάθε μορφής αθλητικών αγώνων (πχ εσωτερικών, διασυλλογικών, Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων καθώς και Διεθνών) των αθλημάτων για τα οποία έχει συσταθεί ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο βάσει του Ν 2725/1999.
 3. Με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συνεστιάσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, μαθημάτων, επιδείξεων, προβολών, κλπ.
 4. Με την ίδρυση τμημάτων για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στα αθλήματα που καλλιεργούνται, πχ χειρισμού ταχυπλόων σκαφών, ναυαγοσωστικής, ιστιοπλοΐας, θαλασσίου σκι, υποβρυχίων δραστηριοτήτων, κλπ.
 5. Με την δυνατότητα συμπράξεως/συμμετοχής με τους τοπικούς φορείς σε έργα που αφορούν την Ναυταθλητική δραστηριότητα και τον ελλιμενισμό των ερασιτεχνικών σκαφών στην ζώνη ευθύνης και αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου και της Λιμενικής Αρχής Μαρκοπούλου.
 6. Με την δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, εκθέσεων και επιμορφωτικών ημερίδων.

 

 

Γ  Αυτοτέλεια

 

Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας.  Κάθε επέμβαση στην αυτοτέλεια του Συλλόγου αποφασίζεται από την ΓΣ  μετά από πρόταση του ΔΣ  και πρέπει να διέπεται από το Ν 2725/1999.

 

 

Άρθρο 3: Μέλη – Διαδικασία εγγραφής

Α  Μέλη

 1. Ο ελάχιστος αριθμός των µελών του αθλητικού συλλόγου ορίζεται σε είκοσι (20).
 2. Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα µέλη ή άλλες παρόμοιες.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου μέλους, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του συλλόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στον Σύλλογο ή στον αθλητισμό.
 4. Ο αριθμός των µελών του αθλητικού συλλόγου είναι απεριόριστος.
 5. Καθένας που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις μπορεί να εγγραφεί ως µέλος του αθλητικού συλλόγου, αρκεί να έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του.

 

Β  Διαδικασία εγγραφής μελών

 1. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευόµενη από πρόταση δυο (2) µελών του συλλόγου και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε  αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών.
 2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί την 60η ημέρα από της αιτήσεως.
 3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση εισδοχής του μέλους και αφού το υπό ένταξη μέλος, παραδώσει ως οφείλει, στο ΔΣ  όλα τα αναφερόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας του Συλλόγου στοιχεία και έντυπα, καθώς και αφού καταβάλλει το τέλος εγγραφής και το τέλος της ετήσιας συνδρομής όπως αυτά καθορίζονται από την ΓΣ, τότε και μόνον τότε εγγράφεται το εγκριθέν μέλος στο τηρούμενο Βιβλίο Μητρώου Μελών.
 4. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.
 5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί µε αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ενδιαφερομένου, ως µέλους του συλλόγου.  Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, µε την τακτική διαδικασία, είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του, είτε επιπλέον για την καταδίκη του συλλόγου σε δήλωση βούλησης.
 6. Ειδικά για την εγγραφή αθλητών μας ως μελών του συλλόγου, δεν απαιτείται η πρόταση της παραγράφου 1 μόνο για όσους έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες και πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
 7. Αθλητής  μπορεί  να  εγγραφεί  ως  µέλος  στο Σύλλογό μας, σύμφωνα  µε τους όρους  και     τις          προϋποθέσεις του καταστατικού, ένα     (1) τουλάχιστον  έτος μετά  την  τελευταία  συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα.  Επίσημος  αθλητικός  αγώνας  είναι  ο  αγώνας  που  διοργανώνεται  από την οικεία  αθλητική  ομοσπονδία ή διεξάγεται µε  την έγκρισή  της.
 8. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου Β7 του άρθρου 3 του καταστατικού και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3057/2002 που τροποποιεί το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2725/1999, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του συλλόγου μας αθλητές των μηχανοκίνητων και σχετικών κλάδων άθλησης (π.χ. θαλάσσιου σκί) εφ’ όσον έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας των και μπορούν να μετέχουν στο ΔΣ και στα άλλα όργανα αυτού καθώς και στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες.
 9. Ομοίως και σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Ν. 3057/2002 που τροποποιεί το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 2725/1999, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του συλλόγου μας αθλητές του αθλήματος της ιστιοπλοΐας ανοικτής θάλασσας και μπορούν να μετέχουν στο ΔΣ και στα άλλα όργανα αυτού καθώς και στις υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, εφ’ όσον είναι ενήλικες.

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Μελών

Κάθε μέλος οφείλει:

 1. Να γνωρίζει και να εφαρμόζει το καταστατικό, την κείμενη νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του Συλλόγου.
 2. Να πειθαρχεί στις αποφάσεις της ΓΣ  και του ΔΣ.
 3. Να τηρεί τους όρους ασφαλείας όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Λιμένα Ραφήνας, στις εγκυκλίους του Λιμεναρχείου Πόρτο Ράφτη και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου.
 4. Να έχει το σκάφος του ασφαλισμένο, όπως ο νόμος ορίζει.
 5. Να προσέρχεται στις ΓΣ  και να εκφράζει ελεύθερα την γνώμη του, μέσα στα πλαίσια των νόμων και του καταστατικού.
 6. Να γνωρίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλει, θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με την έννοια που προσδίδει η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι με την αίτησή του έχει διαβάσει το παρόν καταστατικό και έχει δώσει την συγκατάθεσή του στην επεξεργασία αυτή.  Τα δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται, ούτε θα κοινοποιούνται σε τρίτους.  Ως τρίτοι, επισημαίνεται ότι, δεν νοούνται τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου (Ν  2472/1997 κεφ  Β’, άρθρο 7α, παράγρ  γ).
 7. Να βοηθά στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.
 8. Να είναι συνεπές στις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Συλλόγου.
 9. Να ενημερώσει το ΔΣ  του Συλλόγου άμεσα αν στο πρόσωπό του συντρέξουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 3 Ν 2725/1999 και τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 5: Δικαιώματα Μελών

 

Τα μέλη του συλλόγου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει, δικαιούνται:

 

 1. Να συμμετέχουν στις ΓΣ  με το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής των στο Βιβλίο Μητρώου Μελών.
 2. Να ζητούν οποιαδήποτε πληροφορία από το ΔΣ και τα λοιπά όργανα του Συλλόγου.
 3. Να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και εγγράφων που διατηρεί ο Σύλλογος και να υποβάλλουν προτάσεις μέσα στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου.
 4. Να κοινοποιούν τις απόψεις τους ή την κριτική τους μέσω των επισήμων διαύλων επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου (π χ  εφημερίδα ή ιστοσελίδα του Συλλόγου), αλλά πάντα στα πλαίσια των σκοπών του Συλλόγου και των νόμων της πολιτείας.
 5. Τα ειδικά ανταποδοτικά προνόμια του Συλλόγου (φύλαξη μέσων αθλητικής δραστηριότητας μελών, θέση ελλιμενισμού σκαφών, παροχή ύδρευσης, παροχή ηλεκτρισμού, φύλαξης σκαφών, ενημερωτικά φυλλάδια, πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, κλπ), εάν και για όσα εξ αυτών ο Σύλλογος νομιμοποιείται/εξουσιοδοτείται ή συμβάλλεται αρμοδίως για να τα παράσχει στα μέλη του.
 6. Να αποχωρήσουν κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης για τούτο προς το Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του έναντι του Συλλόγου και έναντι τρίτων με τους οποίους ήρθε σε συναλλαγή με την ιδιότητά του ως μέλος του Συλλόγου, μέχρι την ημερομηνία που περιήλθε σε γνώση του ΔΣ η γνωστοποίηση της αποχώρησής του.

 

Άρθρο 6: Υποχρεώσεις Αθλητών

 

 1. Οι αθλητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τους γενικούς  ή  ειδικούς  κανονισμούς, που  ψηφίζει  η  γενική  συνέλευση  των µελών της αθλητικής  ομοσπονδίας  του  οικείου  αθλήματος  ή  του  οικείου κλάδου  άθλησης στον οποίο μετέχουν.
 2. Οφείλουν να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τον αθλητικό κανονισμό του συλλόγου μας.
 3. Απαγορεύεται  η  συμμετοχή αθλητή  σε  αγώνες χωρίς την έγκριση του ΔΣ  του Συλλόγου μας.
 4. Ο  αθλητής  οφείλει  να  συμμορφώνεται  µε  την  ισχύουσα  εθνική νοµοθεσία  και τους ισχύοντες     εκάστοτε κανονισμούς της ∆ΟΕ    σχετικά µε τη φαρµακοδιέγερση.  Αθλητής που τιμωρείται από την οικεία  αθλητική ομοσπονδία  ή την αντίστοιχη παγκόσμια για παράβαση των κανονισµών περί φαρµακοδιέγερσης, στερείται  τις  κάθε  είδους  παροχές  της  ομοσπονδίας  του, όπως  επίσης και τις κάθε είδους παροχές της   Πολιτείας και τα ευεργετήματα  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  αθλητικού νόμου  και  τις τυχόν φορολογικές απαλλαγές.
 5. Η πιστοποίηση της  υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη          συμμετοχή τους σε  προπονήσεις και αγώνες (όπως προβλέπεται από το άρθρο 33 Ν 2725/99, παράγρ  9).

 

Άρθρο 7: Δικαιώματα Αθλητών

 

 1. Αθλητές κάτω των 18 ετών δικαιούνται προπονητού, που τους παρέχεται από τον Σύλλογο.
 2. Ο Σύλλογος υποχρεούται να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των αθλητών του, όταν οι τελευταίοι συμμετέχουν σε επίσημους αγώνες με τα χρώματα του Συλλόγου.
 3. Αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις και διακρίνονται σε ατοµικά ή οµαδικά αθλήματα, που καλλιεργεί ο Σύλλογός μας, δικαιούνται οικονοµικές παροχές, ευεργετήµατα και διευκολύνσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 Ν 2725/99.
 4. Όσοι αθλητές έχουν στην ιδιοκτησία τους σκάφος αναψυχής δικαιούνται ισότιμης μεταχείρισης στην διαδικασία ελλιμενισμού των σκαφών τους, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου.

 

Άρθρο 8: Βιβλία

Ο Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

 1. Μητρώο Μελών.
 2. Πρακτικών Συνεδριάσεων ΓΣ.
 3. Πρακτικών Συνεδριάσεων ΔΣ.
 4. Εσόδων – Εξόδων.
 5. Περιουσιακών Στοιχείων.
 6. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
 7. Μητρώο Αθλητών.
 8. Κάθε άλλο βιβλίο που το ΔΣ ή η ΓΣ του Συλλόγου θα αποφασίσει για την εύρυθμη λειτουργία του.

Τα Βιβλία που αναφέρονται στα εδάφια 1,2,3,4,5 και 6 πριν από τη χρήση τους θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο βάσει του άρθρου 6 του Ν2725/99 εδάφια α) έως και στ)

 

 

Άρθρο 9: Πόροι του Συλλόγου

 1. Οι συνδρομές των μελών, η διάρκεια και το ποσό των οποίων θα ορίζεται εκάστοτε με πρόταση του ΔΣ  και έγκριση της ΓΣ.
 2. Το εφ’ άπαξ τέλος εγγραφής μέλους, το ποσό του οποίου ορίζεται εκάστοτε με πρόταση του ΔΣ  και έγκριση της ΓΣ.
 3. Οι έκτακτες εισφορές των μελών το ποσό των οποίων ορίζεται με πρόταση του ΔΣ  και έγκριση της ΓΣ.
 4. Κάθε άλλο εισόδημα από τα κεφάλαια του Συλλόγου.
 5. Κάθε εισόδημα από χορηγίες ή διαφημίσεις για την ανάπτυξη της αθλητικής δραστηριότητας και εφ’ όσον τηρούνται οι κανονισμοί της ΔΟΕ  και πάντα βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4 του Ν2725/99.
 6. Κάθε εισόδημα, δωρεές και επιχορηγήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή και δημοσίου δικαίου.
 7. Κάθε εισόδημα που προέρχεται από οργάνωση εκδηλώσεων, λαχειοφόρων αγορών, εκδόσεων εντύπων, οργάνωση συνεστιάσεων, διάθεσης διαφημιστικών ειδών.
 8. Κάθε εισόδημα προερχόμενο από την διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και παράδοση μαθημάτων για την εκμάθηση και καλλιέργεια των σκοπών του Συλλόγου.
 9. Με απόφαση του ΔΣ  ορίζεται το αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.  Στην περίπτωση αυτή, ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π δ  186/1992).
 10. Η διάταξη 8 δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Ν2725/1999.

 

 

 

Άρθρο 10: Όργανα

 1. Όργανα του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η ελεγκτική Επιτροπή και τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και στους κανονισμούς του Συλλόγου.

 

 

 

Άρθρο 11: Γενική Συνέλευση

 1. Η ΓΣ  είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες άλλου οργάνου.  Συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ.
 2. Στις ΓΣ  συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένα στο Βιβλίο Μητρώου και είναι ταμειακώς εντάξει, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 4 του Ν2725/99 και του παρόντος καταστατικού Άρθρο 3 παράγραφος Α εδάφιο 3, παρίστανται στην ΓΣ  με δικαίωμα λόγου.
 3. Η ΓΣ  συζητεί και λαμβάνει αποφάσεις στα θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση προς τα μέλη.  Απόφαση που λαμβάνεται σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι άκυρη.
 4. Η σύγκληση Τακτικής ή Έκτακτης ΓΣ  γίνεται με απόφαση του ΔΣ  και γνωστοποιείται εγγράφως σε όλα τα μέλη με επιστολή τουλάχιστον 7 ημέρες προ της συνεδριάσεως.
 5. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης της ΓΣ  καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και δημοσιεύονται – κατά την κρίση του ΔΣ  – σε μια εφημερίδα της έδρας του Συλλόγου.  Τα ίδια ως άνω αναφέρονται για την επαναληπτική ΓΣ , σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία.
 6. Η ΓΣ  έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτή το ½ τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών.  Αν δεν υπάρξει απαρτία η ΓΣ  ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση κατά την μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην αρχική πρόσκληση, οπότε η ΓΣ  βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.
 7. Η τακτική ΓΣ  συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το έτος.
 8. Η τακτική ΓΣ  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του ΔΣ  και αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη.

β. Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό προϋπολογισμό της προσεχούς ετήσιας χρήσης.

γ. Κρίνει και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη.

δ. Εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Ν  2725/99 τα μέλη του ΔΣ  και της ΕΕ.

ε. Τροποποιεί το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό.

στ. Λαμβάνει απόφαση για την διάλυση του Συλλόγου.

 1. Έκτακτη ΓΣ  συγκαλείται με πρόταση του ΔΣ  προς αντιμετώπιση εκτάκτων θεμάτων ή αν το ζητήσουν το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών, ύστερα από αίτηση τους, όπου αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα.  Σ’ αυτή την περίπτωση το ΔΣ  έχει υποχρέωση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη ΓΣ με θέματα στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα αναφερόμενα στην αίτηση.
 2. Προκειμένου για αλλαγή στο Καταστατικό, χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Όλες οι άλλες αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία.
 3. Οι ψηφοφορίες στην ΓΣ  είναι φανερές με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση.  Οι ψηφοφορίες είναι μυστικές και με ψηφοδέλτια μόνο κατά την εκλογή ΔΣ,  ΕΕ,  στις προτάσεις διαγραφής μελών, η σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα το ζητήσει η πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 4. Πριν αρχίσει η ΓΣ  διαπιστώνεται η απαρτία.  Εκλέγεται ο Πρόεδρος της ΓΣ  για να την διευθύνει και ο Γραμματέας για την σύνταξη των Πρακτικών στον οποίο και παραδίδεται κατάλογος των παρόντων μελών καθώς και τα ψηφοδέλτια εάν πρόκειται να ακολουθήσει εκλογή ΔΣ  και ΕΕ.

 

 

Άρθρο 12: Εκλογές

 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των επτά (7) τακτικών και τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών του ΔΣ  και των τριών (3) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της ΕΕ  διεξάγονται στην ΓΣ  με μυστική ψηφοφορία όταν λήξει η θητεία τους, με ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 2. Οι υποψηφιότητες για το ΔΣ  και την ΕΕ  υποβάλλονται γραπτώς στον Γραμματέα του ΔΣ  τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον προ της ΓΣ  από τα μέλη που έχουν δικαίωμα να εκλεγούν και αφού βεβαίως έχουν ενημερωθεί όλα τα μέλη για την διαδικασία.
 3. Ο κατάλογος των υποψηφίων για το ΔΣ  και ΕΕ  αναρτάται μία (1) ημέρα προ της ΓΣ  στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου.
 4. Κάθε μέλος που ψηφίζει μπορεί να βάλει μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για εκλογή μελών του ΔΣ  και μέχρι τρεις (3) για εκλογή μελών της ΕΕ.  Ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς θεωρούνται άκυρα αλλά για την αντίστοιχη κατηγορία και μόνο.
 5. Θεωρούνται επιτυχόντες και εκλέγονται οι υποψήφιοι που λαμβάνουν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από το καταστατικό αριθμός των επτά (7) τακτικών μελών του ΔΣ και των τριών (3) τακτικών μελών της ΕΕ. Οι υπόλοιποι κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού τεσσάρων (4) για το ΔΣ και δύο (2) για την ΕΕ  εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη των δύο αυτών οργάνων.  Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων σε εκλόγιμη θέση γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλογικής θέσης και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών.
 6. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο ΔΣ  και την ΕΕ.
 7. Το νέο ΔΣ  με πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε συγκαλείται εντός πέντε (5) ημερών με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα.
 8. Το απερχόμενο ΔΣ  είναι υποχρεωμένο να παραδώσει στο νέο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συγκρότηση του σε σώμα, όλα όσα αφορούν τον Όμιλο.  Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από τα δύο Προεδρεία.
 9. Η ψηφοφορία είναι προσωπική και το δικαίωμα αυτό δεν μεταβιβάζεται ούτε εκχωρείται σε άλλα μέλη ή τρίτους με οποιαδήποτε διαδικασία.

 

 

Άρθρο 13: Ελεγκτική Επιτροπή

 

 1. Η ΕΕ του Συλλόγου αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά. Εκλέγεται υπό τους όρους του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.
 2. Η ΕΕ  του Συλλόγου αμέσως μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρο της. Τα μέλη της ΕΕ  δεν μπορούν να είναι και μέλη του ΔΣ.

 

Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από επτά (7) μέλη με θητεία τρία (3) έτη βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Ν 2725/1999.
 2. Τα μέλη του ΔΣ  προέρχονται από μέλη του Συλλόγου.
 3. Απαγορεύεται στο ΔΣ του Συλλόγου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτως υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικά ανταλλάγματα, με μέλη του ΔΣ, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται έκπτωση των μελών του ΔΣ  που έλαβαν την σχετική απόφαση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Ν 2725/1999.  Η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ  είναι τιμητική και άμισθη.  Στα μέλη του ΔΣ , όταν μετακινούνται εκτός της έδρας του Συλλόγου για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στον Όμιλο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
 4. Τα μέλη του ΔΣ  εκλέγονται από την ΓΣ του Συλλόγου υπό τους όρους του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.
 5. Οι αποφάσεις του ΔΣ  εκφράζουν σαφώς την βούληση των μελών του Συλλόγου.
 6. Κενές θέσεις μελών του ΔΣ που δημιουργήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της εκλογής τους υπό τους όρους του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.
 7. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, εκπίπτει από την θέση του με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ  και την θέση του καταλαμβάνει αναπληρωματικό μέλος κατά την σειρά του υπό τους όρους του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.
 8. Η συνεδρίαση του ΔΣ  συγκαλείται από τον Πρόεδρο κάθε τριάντα (30) ημέρες, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ.  Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα των συνεδριάσεων καθορίζονται από τον Πρόεδρο.
 9. Το ΔΣ  βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται σ’ αυτό τουλάχιστον τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη του.
 10. Κατά τις ψηφοφορίες στις συνεδριάσεις τα μέλη του ΔΣ  ψηφίζουν αυτοπροσώπως.  Δεν επιτρέπεται να ψηφίσει μέλος του ΔΣ  με εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος αυτού.
 11. Οι ψηφοφορίες του ΔΣ  είναι φανερές.
 12. Ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική:

α. επί προσωπικών θεμάτων,

β. Εάν το ζητήσει η πλειοψηφία των παρόντων,

γ. Εάν το ζητήσουν ο Πρόεδρος και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του ΔΣ.

 1. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία εκτός αν για ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν απαιτείται ομοφωνία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του.
 2. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ  μπορούν να παρίστανται τα αναπληρωματικά μέλη αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Μελών ΔΣ

 1. Το ΔΣ  επιμελείται και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στους σκοπούς, στις δραστηριότητες και στη λειτουργία του Συλλόγου καθώς και σε κάθε άλλο θέμα που δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 2. Το ΔΣ  καταρτίζει Κανονισμούς και τους εισηγείται προς ψήφιση στην ΓΣ.
 3. Το ΔΣ  στελεχώνει Επιτροπές.
 4. Το ΔΣ  μία (1) φορά το χρόνο παρουσιάζει απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς που πέρασε και συντάσσει προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά.
 5. Το ΔΣ  συγκαλεί τη ΓΣ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.
 6. Το ΔΣ  εισηγείται τροποποίηση του Καταστατικού και των Κανονισμών.
 7. Το ΔΣ  εισηγείται το ύψος της ετήσιας συνδρομής και του εφ’ άπαξ δικαιώματος εγγραφής καθώς και τυχόν έκτακτες εισφορές.
 8. Τα επτά (7) μέλη του ΔΣ  συγκροτούνται σε σώμα με τις εξής αρμοδιότητες:

α. Πρόεδρος,

β.   Αντιπρόεδρος,

γ.   Γενικός Γραμματέας,

δ.   Ειδικός Γραμματέας,

ε.   Ταμίας,

στ. Έφορος Αθλητισμού,

ζ.   Έφορος Λιμένος

 1. Τα μέλη του ΔΣ  είναι υπεύθυνα έναντι των υποχρεώσεών των. Σε κάθε περίπτωση δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση στην οποία δεν παρευρέθηκαν ή διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
 2. Οι αποφάσεις του ΔΣ  είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη του Συλλόγου.

 

 

Άρθρο 16: Ο Πρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Όμιλο δικαστικά και εξώδικα καθώς και σε όλες τις σχέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του ΔΣ.
 2. Καλεί το ΔΣ  σε συνεδρίαση, καθορίζει με τον Γραμματέα τα θέματα ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συνεδριάσεων του ΔΣ, δίδει και αφαιρεί τον λόγο στα μέλη του ΔΣ  και συνυπογράφει τα πρακτικά του ΔΣ.
 3. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου.
 4. Υπογράφει τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αθλητών του Συλλόγου.
 5. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και αναλήψεων από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
 6. Είναι επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής που στελεχώνουν ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
 7. Επιβλέπει και έχει δικαίωμα ελέγχου σε όλες τις λειτουργίες του Συλλόγου.
 8. Έχει συναρμοδιότητα σε όλες τις υποθέσεις του Συλλόγου και την εξουσία να παίρνει πρωτοβουλία για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Όμιλο.

 

 

Άρθρο 17: Ο Αντιπρόεδρος

 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο σε όλες του τις εξουσίες.
 2. Εισηγείται στο ΔΣ  κανονισμούς και επιτροπές.
 3. Το ΔΣ, με πρόταση του, μπορεί να αναθέσει και άλλα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Αντιπρόεδρο.

 

 

Άρθρο 18: Ο Γραμματέας

 1. Ο Γραμματέας συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Συλλόγου.
 2. Τηρεί το Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ και της Γ.Σ.
 3. Τηρεί το Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχόμενων εγγράφων του Συλλόγου.
 4. Τηρεί το Μητρώο Μελών του Συλλόγου.
 5. Τηρεί το Μητρώο Αθλητών του Συλλόγου.
 6. Είναι αρμόδιος για την σύνταξη και διεκπεραίωση των ανακοινώσεων και της αλληλογραφίας του Συλλόγου.
 7. Είναι αρμόδιος για τις Δημόσιες Σχέσεις του Συλλόγου καθώς και του Γραφείου Τύπου.
 8. Είναι αρμόδιος για την στελέχωση και λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής.
 9. Καθορίζει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του ΔΣ.
 10. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία.
 11. Φυλάει τα Αρχεία, τη σφραγίδα και τα Βιβλία του Συλλόγου.
 12. Διατηρεί και είναι υπεύθυνος για τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία γραμματειακής υποστήριξης όπως:
  • Υπολογιστής,
  • εκτυπωτής,
  • Fax,
  • τηλέφωνα κλπ
  • καθώς και αναλώσιμα

 

 

Άρθρο 19: Ο Ειδικός Γραμματέας

 1. Αναπληρώνει τον Γραμματέα στα καθήκοντα του απόντα ή κωλυόμενο.
 2. Είναι ο σύνδεσμος μεταξύ όλων των τμημάτων του Συλλόγου με τον Γραμματέα για θέματα εξειδικευμένης γραμματειακής υποστήριξης (εφημερίδα, ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, κλπ).
 3. Με πρόταση του Γραμματέα, το ΔΣ  μπορεί να αναθέσει στον Ειδικό Γραμματέα και άλλα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες.

 

Άρθρο 20: Ο Ταμίας

 1. Είναι αρμόδιος για όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Συλλόγου.
 2. Συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και αναλήψεων από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
 3. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
 4. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό έκαστου έτους καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.
 5. Καταθέτει όλα τα έσοδα του Συλλόγου σε Τραπεζικό λογαριασμό την μορφή του οποίου καθορίζει με πρόταση του το ΔΣ.
 6. Εισηγείται αναλυτικά και τεκμηριωμένα στο ΔΣ  για το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών, του εφ’ άπαξ δικαιώματος εγγραφής, των τυχών εκτάκτων εισφορών καθώς και κάθε είδους ενέργειες που αφορούν στα έσοδα του Συλλόγου.
 7. Τηρεί το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του Συλλόγου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κείμενους νόμους και βάσει του Ν2725/99.
 8. Διατηρεί όλα τα παραστατικά και οικονομικά στοιχεία ώστε να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στην διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 9. Με απόφαση του ΔΣ  καθορίζεται το εκάστοτε ύψος του ποσού των μετρητών που θα μπορεί να βρίσκεται στα χέρια του Ταμία ή άλλου μέλους του ΔΣ  για ειδικούς λόγους.
 10. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά με πρόταση του ΔΣ άλλο μέλος του ΔΣ, κυρίως ο Ειδικός Γραμματέας, αποκλειομένου πάντως του Προέδρου.
 11. Είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει όποτε του ζητηθεί ή σε τακτά χρονικά διαστήματα το ΔΣ  για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
 12. Απαγορεύεται ο δανεισμός από το Ταμείο του Συλλόγου στον Ταμία καθώς και σε όλα τα μέλη του ΔΣ, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, αλλά και σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και προς τρίτους.

 

Άρθρο 21: Ο Έφορος Αθλητισμού

 1. Είναι αρμόδιος για την λειτουργία όλων των αθλητικών τμημάτων του Συλλόγου.
 2. Εισηγείται στο ΔΣ  σε συνεργασία με τον Γραμματέα για ότι αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου.
 3. Αντικαθιστά τον Πρόεδρο και είναι αρμόδιος σε θέματα που αφορούν τα αθλητικά τμήματα του Συλλόγου με τις Ομοσπονδίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, καθώς και την ΓΓΑ.
 4. Τηρεί Αρχείο Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας και είναι αρμόδιος για την υποχρεωτική κατ’ έτος ιατρική εξέταση των αθλητών.
 5. Παρακολουθεί και ενημερώνεται και ενημερώνει το ΔΣ  για κάθε ψήφιση αθλητικού νόμου που να αφορά τα αθλητικά τμήματα του Συλλόγου.
 6. Συντάσσει τον αθλητικό απολογισμό έκαστου έτους καθώς και το αγωνιστικό πρόγραμμα όλων των αθλημάτων του Συλλόγου για κάθε έτος όπως αυτό θα παρουσιάζεται στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
 7. Ορίζει τον αρχηγό του Αθλητικού τμήματος, ο οποίος πρέπει να είναι αθλητής του και σε συνεργασία μαζί του τηρεί Βιβλίο αποτελεσμάτων όλων των αγώνων.
 8. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στη ΓΣ Αθλητισμού και τις Ομοσπονδίες, εκτός εάν ορισθεί διαφορετικά με απόφαση του ΔΣ.

 

 

Άρθρο 22: Έφορος Λιμένος

 

 1. Τηρεί το Βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου που βρίσκονται στο Λιμάνι και μεριμνά για την συντήρηση αυτών.
 2. Προτείνει στο ΔΣ την εκτέλεση έργων στο Λιμάνι, τον οικονομικό τους προϋπολογισμό και τον τρόπο και χρόνο υλοποίησης τους.
 3. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμανιού.
 4. Είναι υπεύθυνος για την εθελοντική προσφορά εργασίας των μελών του Συλλόγου αλλά και για την πρόσληψη μόνιμου ή έκτακτου προσωπικού προς κάλυψη των αναγκών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του.
 5. Συνεργάζεται με τις Λιμενικές Αρχές και τηρεί Βιβλίο Ελλιμενισμού Σκαφών, είναι υπεύθυνος να εκτελεί το σχέδιο διευθέτησης των σκαφών όπως προκύπτει μετά από πρόταση του ΔΣ  και έγκριση του Λιμεναρχείου.
 6. Επιλύει διαφορές σε θέματα ελλιμενισμού που προκύπτουν μεταξύ των μελών του Συλλόγου ή μεταξύ μελών του Συλλόγου και τρίτων.
 7. Είναι υπεύθυνος για την συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αμέσου Επεμβάσεως και Προσφοράς Βοήθειας.
 8. Στο τέλος κάθε έτους συντάσσει λεπτομερή απολογιστική έκθεση των αρμοδιοτήτων του και υποβάλλει προτάσεις για το επόμενο έτος προς έγκριση από το ΔΣ.

Άρθρο 23: Επιτροπές

 1. Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και για την εύρυθμη λειτουργία του, δημιουργούνται Επιτροπές Υποστήριξης.
 2. Μόνιμα λειτουργούν οι κάτωθι Επιτροπές:

α.  Εκτελεστική Επιτροπή,

β.  Αθλητική Επιτροπή,

γ.  Επιτροπή αμέσου επεμβάσεως και βοήθειας,

δ.  Επιστημονική Επιτροπή.

 1. Ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου και για την εύρυθμη λειτουργία του, το ΔΣ  με απόφασή του μπορεί να δημιουργήσει και άλλες επιτροπές πλην των ως άνω αναφερομένων.
 2. Οι Επιτροπές στελεχώνονται βάσει του παρόντος καταστατικού, βάσει αποφάσεων του ΔΣ  και μετά από υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής των μελών του Συλλόγου.
 3. Οι Επιτροπές αποτελούν Όργανα του Συλλόγου και καθορίζονται στο παρόν καταστατικό βάσει του άρθρου 5 εδάφιο 1 του Ν2725/1999.

 

Άρθρο 24: Εκτελεστική Επιτροπή

 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται για την άμεση αντιμετώπιση θεμάτων με την μορφή του επείγοντος ή μείζονος σημασίας.
 2. Την Εκτελεστική Επιτροπή στελεχώνουν ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου.
 3. Την λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ανακοινώνει στο ΔΣ  ο Πρόεδρος προς ενημέρωση.

 

Άρθρο 25: Αθλητική Επιτροπή

 1. Η Αθλητική Επιτροπή συγκροτείται υπό την έννοια της προσφοράς εθελοντικής βοήθειας για την καλύτερη λειτουργία των αθλητικών τμημάτων του Συλλόγου.
 2. Στην Αθλητική Επιτροπή συμμετέχουν ο Έφορος Αθλητισμού, οι αρχηγοί των αθλητικών τμημάτων και αθλητές και μέλη του Συλλόγου με υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής προς το ΔΣ.

 

Άρθρο 26: Επιτροπή Αμέσου Επεμβάσεως και Βοήθειας

 1. Η ΕΑΕΒ  συγκροτείται υπό την έννοια της προσφοράς εθελοντικής βοήθειας σε κάθε σκάφος που κινδυνεύει στο λιμάνι ή στην ανοικτή θάλασσα.
 2. Στην ΕΑΕΒ συμμετέχει ο Έφορος Λιμένα και μέλη του Συλλόγου με υπογεγραμμένη δήλωση συμμετοχής προς το ΔΣ.
 3. Εάν δεν υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής στην ΕΑΕΒ,  η στελέχωση της γίνεται με πρόταση του ΔΣ  με βασικό κριτήριο ο τόπος διαμονής του μέλους να είναι το Πόρτο Ράφτη.
 4. Η ΕΑΕΒ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανθρώπινες απώλειες ή υλικές ζημιές.

 

Άρθρο 27: Επιστημονική Επιτροπή

 1. Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται υπό την έννοια της εθελοντικής προσφοράς σε τομείς που αφορούν τους σκοπούς του Συλλόγου.
 2. Στην Επιστημονική Επιτροπή συμμετέχουν ο Γραμματέας και μέλη του Συλλόγου με υπογεγραμμένη δήλωση τους προς το ΔΣ.
 3. Εάν δεν υπάρχουν δηλώσεις συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή, η στελέχωση της γίνεται με πρόταση του ΔΣ, με βασικό κριτήριο τις γνώσεις και την επιστημονική κατάρτιση των μελών του Συλλόγου.
 4. Ειδικά για την Επιστημονική Επιτροπή, η στελέχωση της μπορεί να γίνει και με την μορφή παροχής υπηρεσιών επ’ αμοιβή μετά από πρόταση του Γραμματέα και απόφαση του ΔΣ  υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η στελέχωση δεν θα αφορά τα μέλη και με περιοριστικούς όρους του άρθρου 4 εδάφιο 2 του Ν2725/1999.

 

 

Άρθρο 28: Κανονισμοί

 1. Το ΔΣ συντάσσει γενικούς και ειδικούς Κανονισμούς για την λειτουργία και την οργάνωση του Συλλόγου βάσει του άρθρου 5 εδάφιο 1 του Ν 2725/1999, οι οποίοι υποβάλλονται στην ΓΣ  προς έγκριση και εφαρμογή.
 2. Τροποποίηση κανονισμού γίνεται με εισήγηση του ΔΣ και έγκριση από την Γενική Συνέλευση.
 3. Οι Κανονισμοί του Συλλόγου είναι δεσμευτικοί για όλα ανεξαιρέτως τα μέλη και τους αθλητές του Συλλόγου.
 4. Οι Κανονισμοί του Συλλόγου αποστέλλονται σε όλα τα μέλη και τους αθλητές για να λάβουν γνώση. Άγνοια εκ μέρους των μελών και των αθλητών, των Κανονισμών του Συλλόγου δεν δικαιολογείται και αποτελεί προσωπική τους ευθύνη.

 

 

Άρθρο 29: Πειθαρχικά Παραπτώματα

 

 1. Τα μέλη του ΔΣ, της ΕΕ  καθώς και τα μέλη των επιτροπών, τα μέλη και οι Αθλητές του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς το παρόν καταστατικό, τις αποφάσεις των Οργάνων του Συλλόγου και τους Κανονισμούς.
 2. Η παράβαση των πιο πάνω υποχρεώσεων από τα προηγούμενα πρόσωπα, συνιστούν παράπτωμα που εξετάζεται από το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου, την ΓΣ.
 3. Χρέη πειθαρχικής επιτροπής έχει το ΔΣ.
 4. Κανείς δεν καταδικάζεται χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα σε απολογία βάσει συγκεκριμένου κατηγορητηρίου.
 5. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να απολογηθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα από την στιγμή που έλαβαν γνώση της κλήσης σε απολογία, πριν από την λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως εις βάρος των.

Άρθρο 30: Κυρώσεις μελών και Διαδικασία Απώλειας Ιδιότητας Μέλους

 1. Το ΔΣ  μπορεί να επιβάλει τις κάτωθι κυρώσεις:

α.  Γραπτή επίπληξη σε μέλος εάν:

 1. Επιδείξει αναξιοπρεπή διαγωγή ή ανάρμοστη συμπεριφορά στους χώρους δραστηριότητας του Συλλόγου.
 2. Δεν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του, όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό.
 3. Παραμελεί συστηματικά τα καθήκοντα του ως μέλος όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς του Συλλόγου.

β.  Αναστολή της ιδιότητας μέλους και των δικαιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτήν, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού και για όσο χρονικό διάστημα το μέλος δεν εκπληρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Συλλόγου.

γ.  Εισήγηση προς την ΓΣ  για Διαγραφή του μέλους. Το ΔΣ  είναι υποχρεωμένο να εισηγηθεί αιτιολογημένα προς έγκριση στην ετήσια τακτική ΓΣ του Συλλόγου όλες τις διαγραφές και τους λόγους για τους οποίους τις εισηγείται.

δ.  Διαγραφή μέλους με άμεση ισχύ της διαγραφής, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 3 του Ν 2752/1999 (αν απαγγελθεί αρμοδίως σε βάρος του μέλους, κατηγορία για παραβάσεις του Ποινικού Νόμου).

 1. Εάν τα μέλη δεν ανταποκριθούν στη γραπτή πρόσκληση σε απολογία, το ΔΣ  μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ιδιότητα των ως μέλους του Συλλόγου και εισηγείται αρμοδίως στην ΓΣ.
 2. Το διαγραφόμενο μέλος δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση της πρότασης διαγραφής του παριστάμενο αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου εκπροσώπου του ενώπιον της ΓΣ.
 3. Οι διαγραφές που εγκρίνονται από την ΓΣ είναι οριστικές και αμετάκλητες.

 

 

Άρθρο 31: Κυρώσεις Αθλητών και διαδικασία Απώλειας Ιδιότητας Αθλητή

Α.  Λόγοι απώλειας της ιδιότητας του αθλητή του Συλλόγου είναι:

 1. Όλοι οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 Ν 2752/1999 με τις τροποποιήσεις του και η παραβίαση του παρόντος καταστατικού και του αθλητικού εσωτερικού κανονισμού του Συλλόγου.
 2. Η παράβαση Κανονισμού Αγώνα στον οποίο συμμετέχει εκπροσωπώντας τον Όμιλο.
 3. Η συστηματική αποχή από αγώνες που διοργανώνει ή λαμβάνει μέρος ο Σύλλογος.

Β.  Το ΔΣ  μπορεί να επιβάλει τις κάτωθι κυρώσεις:

 1. Γραπτή επίπληξη.
 2. Αναστολή της αθλητικής ιδιότητας και των δικαιωμάτων που απορρέουν απ’ αυτήν.
 3. Εισήγηση προς την ΓΣ  για Διαγραφή του Αθλητού. Το ΔΣ  είναι υποχρεωμένο να εισηγηθεί αιτιολογημένα προς έγκριση στην ετήσια τακτική ΓΣ  του Συλλόγου όλες τις διαγραφές και τους λόγους για τους οποίους τις εισηγείται.
 4. Διαγραφή αθλητού με άμεση ισχύ της διαγραφής, μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 3 του Ν 2752/1999 (αν απαγγελθεί αρμοδίως σε βάρος του, κατηγορία για παραβάσεις του Ποινικού Νόμου).
 5. Εάν ο αθλητής δεν ανταποκριθεί στη γραπτή πρόσκληση σε απολογία, το ΔΣ  μπορεί να αναστείλει προσωρινά την ιδιότητα του ως αθλητού του Συλλόγου και εισηγείται αρμοδίως στην ΓΣ.
 6. Ο διαγραφόμενος αθλητής δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση της πρότασης διαγραφής του παριστάμενο αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου εκπροσώπου του ενώπιον της ΓΣ.

Γ. Οι διαγραφές που εγκρίνονται από την ΓΣ  είναι οριστικές και αμετάκλητες.

 

 

 

Άρθρο 32: Ευεργέτες – Δωρητές – Ο τίτλος του Επίτιμου

 1. Με πρόταση της ΓΣ ύστερα από πρόταση του ΔΣ  ανακηρύσσονται Ευεργέτες του Συλλόγου τα πρόσωπα που προσφέρουν υπέρ των σκοπών του Συλλόγου ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ ή αντίστοιχης αξίας σε είδος.
 2. Τα πρόσωπα που προσφέρουν άνω των 5.000 ευρώ ανακηρύσσονται Δωρητές ομοίως ως άνω.
 3. Η ΓΣ  σε εξαιρετικές περιπτώσεις ύστερα από πρόταση του ΔΣ  μπορεί να απονέμει με πρόταση της τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου ή Επίτιμου Μέλους σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο για την επίτευξη των σκοπών του.

 

Άρθρο 33: Διάλυση του Συλλόγου

 1. Για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία των ¾  τουλάχιστον των μελών με δικαίωμα ψήφου και πρόταση της ΓΣ με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων.
 2. Ο Σύλλογος διαλύεται επίσης στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.
 3. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου τα περιουσιακά του στοιχεία, που αφορούν τα αθλητικά του τμήματα, μετά την εκκαθάριση, περιέρχονται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών βάσει του άρθρου 7 εδάφιο 9 του Ν2725/1999.

 

Άρθρο 34: Επίλυση Ασαφειών

 1. Οι τυχόν ασάφειες του παρόντος Καταστατικού καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που δεν προβλέπεται σε αυτό διασαφηνίζονται και επιλύονται οριστικά από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συνέρχεται και αποφασίζει με την συνήθη απαρτία και απλή πλειοψηφία.

 

 

Άρθρο 35: Γενικές Διατάξεις

 

 1. Το παρόν Καταστατικό περιέχει 35 αριθμημένα άρθρα , είναι δε εναρμονισμένο με τις  διατάξεις του Ν2725/1999 και των τροποποιήσεών του, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρον και στο σύνολό του και τελικώς εγκρίθηκε ως έχει από τα κάτωθι ιδρυτικά αυτού μέλη.

 

 

Πόρτο Ράφτη 08/01/2006